یافتن محصولات و سرویس ها


10 گیگابایت


میزان فضا : 10 گیگابایت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بقیه امکانات : نامحدود
16,000 تومان ماهانه
39,000 تومان سه ماهه
160,000 تومان سالانه

30 گیگابایت


میزان فضا : 30 گیگابایت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بقیه امکانات : نامحدود
32,000 تومان ماهانه
79,000 تومان سه ماهه
320,000 تومان سالانه

50 گیگابایت


میزان فضا : 50 گیگابایت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بقیه امکانات : نامحدود
50,000 تومان ماهانه
105,000 تومان سه ماهه
410,000 تومان سالانه

70 گیگابایت


میزان فضا : 70 گیگابایت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بقیه امکانات : نامحدود
65,000 تومان ماهانه
159,000 تومان سه ماهه
499,000 تومان سالانه

100 گیگابایت


میزان فضا : 100 گیگابایت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بقیه امکانات : نامحدود
83,000 تومان ماهانه
229,000 تومان سه ماهه
760,000 تومان سالانه