یافتن محصولات و سرویس ها


1 گیگابایت


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 50 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
20,000 تومان سه ماهه
35,000 تومان شش ماهه
60,000 تومان سالانه

3 گیگابایت


فضا : 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 80 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
13,000 تومان ماهانه
35,000 تومان سه ماهه
55,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه

5 گیگابایت


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 120 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
19,000 تومان ماهانه
55,000 تومان سه ماهه
99,000 تومان شش ماهه
179,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

7 گیگابایت


فضا : 7 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 170 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
26,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
130,000 تومان شش ماهه
245,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

10 گیگابایت


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 350 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
31,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه
199,000 تومان شش ماهه
350,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)