یافتن محصولات و سرویس ها


1 گیگابایت


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
15,000 تومان ماهانه
35,000 تومان سه ماهه
60,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه

2 گیگابایت


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 30 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
17,000 تومان ماهانه
46,000 تومان سه ماهه
85,000 تومان شش ماهه
155,000 تومان سالانه

4 گیگابایت


فضا : 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 40 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
27,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
138,000 تومان شش ماهه
265,000 تومان سالانه

6 گیگابایت


فضا : 6 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 60 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
37,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه
185,000 تومان شش ماهه
370,000 تومان سالانه

10 گیگابایت


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گيگابايت
تعداد اکانت : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
55,000 تومان ماهانه
139,000 تومان سه ماهه
269,000 تومان شش ماهه
530,000 تومان سالانه