یافتن محصولات و سرویس ها


هاست خارج 500 مگابایت


فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گيگابايت
دامین اضافی : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
39,000 تومان سالانه

هاست خارج 1 گیگابایت


فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند : 40 گيگابايت
دامین اضافی : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
29,000 تومان شش ماهه
49,000 تومان سالانه

هاست خارج 2 گیگابایت


فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند : 60 گيگابايت
دامین اضافی : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
23,000 تومان سه ماهه
45,000 تومان شش ماهه
69,000 تومان سالانه

هاست خارج 3 گیگابایت


فضا: 3 گیگابایت
پهنای باند : 80 گيگابايت
دامین اضافی : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
29,000 تومان سه ماهه
55,000 تومان شش ماهه
89,000 تومان سالانه

هاست خارج 5 گیگابایت


فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند : 100 گيگابايت
دامین اضافی : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
14,000 تومان ماهانه
42,000 تومان سه ماهه
84,000 تومان شش ماهه
135,000 تومان سالانه